นายพิชัย จิราธิวัฒน์

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

  • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 – 5 กันยายน 2562
  • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566):

  • ของตนเอง: 0.8826%
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • เป็นหลานของ (1) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (2) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (3) ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์และ (4) นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
  • เป็นลูกพี่ลูกน้องของ (1) นางยวุดี จิราธิวัฒน์ (2) นายปรญิญ์ จิราธิวัฒน์(3) นายทศ จิราธิวัฒน์ และ (4) นายไท จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี BBA, Azusa Pacific University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท Marketing, Pitzer College ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 169/2563

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จํานวน 26 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

2546 – 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิง จํากัด

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

2538 – 2542 Vice President - Procurement บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด