นายพิชัย จิราธิวัฒน์

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

 • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 – 5 กันยายน 2562
 • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565):

 • ของตนเอง: 0.8826%
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ และ นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
 • เป็นลูกพี่ลูกน้องของนางยุวดี จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนายทศ จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี BBA, มหาวิทยาลัย Azusa Pacific ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Marketing, Pitzer College ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 169/2563
 • หลักสูตร Strategic Planning & Management in Retailing, Intercontinental Group of Department Stores (IGDS)
 • หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 (วตท. 22) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.5) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.4) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หลักสูตร จิตวิทยาความมั่นคง (สจว) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 26 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2546 – 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

 • Vice President - Procurement บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด