นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:

  • บริษัทมหาชน : 26 กุมภาพันธ์ 2565

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566):

  • ของตนเอง: -ไม่มี-
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ University of Texas at Arlington ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

  • Director Accreditation Program (DAP) 2547

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการกิจการสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จํานวน 7 บริษัท 22 องค์กร

ประสบการณ์ทำงาน

2554 – 2558 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี พรินติง จํากัด (มหาชน)
2554 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
2554 – 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน) ปัจจุบันเปลียนชือเป็น บริษัท เอสซีจีแพคเกจจิง จํากัด (มหาชน)
2555 – 2558 กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
2556 – 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
2556 – 2557 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
2556 – 2558 กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2560 – 2561 กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
2560 – 2562 ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 – 2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2561 – 2562 ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

2559 - 2562 กรรมการ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด