นายไท จิราธิวัฒน์

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566):

  • ของตนเอง: 0.3038%
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 0.0017%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • เป็นหลานของ (1) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (2) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (3) ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ และ (4) นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
  • เป็นลูกพี่ลูกน้องน้องของ (1) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ (2) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และ (3) นายทศ จิราธิวัฒน์ และ (4) นายพิชัย จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา

  • Bachelor’s Degree - Economics and Accounting, Claremont McKenna College

ประวัติการอบรม

  • CFO’s Refresh 2565

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 18 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

สิงหาคม 2563 – มกราคม 2565 Deputy CFO, บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2562 Head of Strategy & Growth บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2561 – พฤศจิกายน 2562 Head of Leasing (Fashion) บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2560 SVP Commercial Management & Business Development บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จํากัด
มีนาคม 2554 – มิถุนายน 2561 Vice President ,CDS China