นายโอลิวิเยร์ แลงเล็ต

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566):

  • ของตนเอง: -ไม่มี-
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี, สาขา Economics, University of Jemeppe
  • ปริญญาโท, สาขา Foreign Trade and International Relations, University of Liege

ประวัติการอบรม

  • Culture Workshop 2564, Central Retail Vietnam
  • LAC VN - 23 กันยายน 2565, Central Retail Vietnam

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2564 – ปัจจุบัน Group Chief Executive Officer, Central Retail Vietnam/ Retail Business
2562 – 2564 Chief Executive Officer, Marko Cash & Carry Czech Republic/Retail Business
2561 – 2562 Chief Executive Officer, Marko Cash & Carry Ukraine/Retail Business