นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

  • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 15 มีนาคม 2562 – 5 กันยายน 2562
  • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566):

  • ของตนเอง: -ไม่มี-
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

  • บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

  • Director Certification Program (DCP) 210/2558
  • Advanced Audit Committee Program (AACP) 33/2562
  • Ethical Leadership Program (ELP) 23/2564

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

2557 – 2559 รองอธิบดี กรมสรรพากร
2557 – 2561 กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2561 กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2559 – 2561 ที่ปรึกษาด้านนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร
2562 – 2564 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

-ไม่มี-