ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

  • บริษัทมหาชน : 13 พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566):

  • ของตนเอง: 0.7271%
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • เป็นน้องของ (1) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ และ (2) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
  • เป็นพี่ของ (1) นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
  • เป็นอาของ (1) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ (2) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (3) นายทศ จิราธิวัฒน์ (4) นายพิชัย จิราธิวัฒน์ และนายไท จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา

  • License ès Sciences Economiques (Economics), Aix-Marseille University
  • Maitrise ès Sciences Economiques (Economics), Aix-Marseille University
  • E.A en Sciences Economiques (Economics), Paris I - Pantheon-Sorbonne University
  • Doctorat de 3e cycle ès Sciences Economiques (Economics)

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 10 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2547 – 2557 กรรมการ คณะกรรมการสาขาเศรษฐศาสตร์ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ
2548 – 2551 ประธานกรรมการ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549 – 2551 ประธานกรรมการ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550 – 2558 International Advisory Board, ASEAN Economic Bulletin
2557 – 2561 รองประธานคณะกรรมการสาขาเศรษฐศาสตร์ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

-ไม่มี-