นายทศ จิราธิวัฒน์

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

 • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 12 พฤษภาคม 2538 – 5 กันยายน 2562
 • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566):

 • ของตนเอง: 0.6377%
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 0.0008%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นหลานของ (1) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (2) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (3) ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ และ (4) นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
 • เป็นน้องของ (1) นางยุวดี จิราธิวัฒน์ และ (2) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
 • เป็นลูกพี่ลูกน้องของ (1) นายพิชัย จิราธิวัฒน์ และ (2) นายไท จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Wesleyan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท MBA (Finance) Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 188/2564

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 53 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร (Executive Chairman and Chief Executive Officer) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลแอมบาสซีโฮเต็ล จํากัด

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด
2545 - 2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด