วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

  • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 12 พฤษภาคม 2538 – 5 กันยายน 2562
  • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):

  • ของตนเอง: 0.638%
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 0.015%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ และ นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
  • เป็นน้องของนางยุวดี จิราธิวัฒน์ และนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
  • เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายพิชัย จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Wesleyan ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท MBA (Finance) มหาวิทยาลัย Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 58 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2553 – 2563 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลแอมบาสซีพลาซ่า จำกัด
2554 – 2561 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด