นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

 • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 12 พฤษภาคม 2538 – 5 กันยายน 2562
 • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566):

 • ของตนเอง: 0.4065%
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 0.2654%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นหลานของ (1) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (2) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (3) ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ และ (4) นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
 • เป็นน้องของนางยุวดี จิราธิวัฒน์
 • เป็นพี่ของนายทศ จิราธิวัฒน์
 • เป็นลูกพี่ลูกน้องของ (1) นายพิชัย จิราธิวัฒน์ และ (2) นายไท จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี การบัญชี Skidmore College สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 2/2543
 • Director Accreditation Program (DAP) 35/2548
 • Audit Committee Program (ACP) 6/2548
 • Role of the Chairman Program (RCP) 11/2548
 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 1/2550
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 1/2550
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 7/2552
 • Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1/2552
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) 1/2552
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 20/2561
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) 39/2564
 • Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 16/2566

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2537 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแล บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
2538 – ปัจจุบัน กรรมการนโยบายความเสี่ยง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จํานวน 129 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

2542 – 2555 กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)
2546 – 2555 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
2549 – 2565 กรรมการ บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

2545 - ปัจจุบัน Deputy Group Chief Executive Officer บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด
2549 - 2565 กรรมการ บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน)