นางยุวดี จิราธิวัฒน์

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

 • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 – 5 กันยายน 2562
 • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566):

 • ของตนเอง: 0.2824%
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นหลานของ (1) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (2) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (3) ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ และ
  (4) นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
 • เป็นพี่ของ (1) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และ (2) นายทศ จิราธิวัฒน์
 • เป็นลูกพี่ลูกน้องของ (1) นายพิชัย จิราธิวัฒน์ และ (2) นายไท จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท การโฆษณา Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) 111/2557
 • Ethical Leadership Program (ELP) 21/2564

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 32 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

2539 – 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
2557 – 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

2524 – 2539 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดซื้อกลุ่มสินค้าสตรี บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด
2539 – 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด
2557 – 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด