นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

 • บริษัทมหาชน : วันที่ 21 ธันวาคม 2564

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2565):

 • ของตนเอง: 0.7382%
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • เป็นน้องชาย นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
 • เป็นน้องชาย นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
 • เป็นน้องชาย นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์
 • เป็นน้องชาย นางสุกัญญา พร้อมพันธุ์
 • เป็นน้องชาย นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
 • เป็นน้องชาย นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท - Computer Management, Boston University
 • ปริญญาตรี - MIS, Syracuse University, USA

ประวัติการอบรม

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด / ประกอบธุรกิจซูเปอร์สปอร์ต ในประเทศไทย รวมถึงให้บริการบริหารจัดการซูเปอร์สปอร์ตในประเทศเวียดนาม
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ Nguyen Kim Trading JSC / จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในเหงียมคิม จำนวน 55 สาขา และบริหารจัดการร้านค้าจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเหงียนคิม
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไล แอนด์ จำกัด / เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จินดาทวี จำกัด / โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ NKT New Solution and Technology Development Investment Joint Stock Company / Holding Company สำหรับเหงียนคิม
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ Nguyen Kim Modern Trade Development Investment Joint Stock Company / Holding Company สำหรับเหงียนคิม
2557 - ปัจจุบัน Chief Executive Officer บริษัท ซีเอจจี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด / จำหน่ายสินค้าทางออนไลน์สำหรับไทวัสดุ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีบีเอชดี จำกัด / Holding Company สำหรับเพาเวอร์บาย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอสเอชดี จำกัด / Holding Company สำหรับซูเปอร์สปอร์ต
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีบีเอชดี จำกัด / Holding Company สำหรับเพาเวอร์บาย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอสเอชดี จำกัด / Holding Company สำหรับซูเปอร์สปอร์ต
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แปลงผักธรรมชาติ จำกัด / ร้านขายปลีกผักและผลไม้
2557 - ปัจจุบัน Chief Executive Officer บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และเครื่องตกแต่งบ้านภายใต้แบรนด์ไทวัสดุ และบ้าน แอนด์ บียอนด์
2555 - 2557 กรรมการ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด / จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและเครื่องตกแต่งบ้านภายใต้แบรนด์ไทวัสดุ และบ้าน แอนด์ บียอนด์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฟฟ์ เซนซ์ จำกัด / โรงแรมรีสอร์ท และห้องชุด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรี พลัส บริการ จำกัด / ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์สำหรับบ้านและสวน
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีบี โลจิสติก จำกัด / ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จำกัด / การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด / ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้ แบรนด์เพาเวอร์บาย
2554 - 2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด / ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์เพาเวอร์บาย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟราโครา (ประเทศไทย) จำกัด / ขายเครื่องสำอาง
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัททูเดอะนายน์ จำกัด / ขายเครื่องสำอาง
2561 - 2562 กรรมการบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / ถือหุ้นในบริษัทค้าปลีกครบวงจร
2544 - กันยายน 2547 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จำกัด
ตุลาคม 2547 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพาเวอร์ บาย จำกัด
2554 - 2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เพาเวอร์ บาย จำกัด
2555 - 2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
มกราคม 2557 ประธานกรรมการบริหาร, Central Hardline group
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร , Central Home group