นายปเนต มหรรฆานุรักษ์

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566):

  • ของตนเอง: 0.0017%
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

  • Master of Business Administration, University of Illinois, USA
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

  • CFO Orientation for New IPOs 2566

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จำนวน 1 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2557 - 2559 Senior Executive Vice President - Corporate Finance บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
2559 - 2561 Chief Financial Officer บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
2561 - 2563 Senior Executive Vice President - Corporate Finance บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
2563 - 2565 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงิน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)