การบรรยาย โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) สำหรับ คณะกรรมการบริษัท CRC โดย คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์