การจัดกิจกรรม CRC Change Agent Day เพื่อบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในโครงการแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชันของไทย และเชิญชวนสมาชิก SME เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC
การจัดกิจกรรม CRC Change Agent Day เพื่อบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในโครงการแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชันของไทย และเชิญชวนสมาชิก SME เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC
CG People The Series #1/2022 ภูมิใจเสนอ "รวมพลัง โปร่งใส สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน“
CG People The Series #1/2022 ภูมิใจเสนอ "รวมพลัง โปร่งใส สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน“
การบรรยาย โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) สำหรับ คณะกรรมการบริษัท CRC โดย คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์
การบรรยาย โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) สำหรับ คณะกรรมการบริษัท CRC โดย คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์
การบรรยายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล เรื่อง Case Study : Anti-Corruption Program ของบริษัทจดทะเบียนโดยวิทยากรจากภายนอก
การบรรยายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล เรื่อง Case Study : Anti-Corruption Program ของบริษัทจดทะเบียนโดยวิทยากรจากภายนอก