นโยบายการกำกับ ดูแลกิจการ

ในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือแนวทางการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและยังทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

เอกสาร
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณองค์กร

นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ

เอกสาร
หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
จรรยาบรรณคู่ค้า
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด
นโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านภาษี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย
นโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล
นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ประกาศเพิ่มเติมข้อพิจารณาด้านจรรยาบรรณและจริยธรรม ในการประเมิลผลงานประจำปี และการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง/แต่งตั้ง
เอกสาร
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ
นโยบายบริหารความเสี่ยง
นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายการซื้อหรือเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก
นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ระเบียบและวิธีการปฏิบัติสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ระเบียบปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับแรงงาน
นโยบายและพันธกิจด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ