นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือแนวทางการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและยังทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

เอกสาร

นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ

เอกสาร

 • ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
 • การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2563
 • หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ
 • นโยบายบริหารความเสี่ยง
 • หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
 • นโยบายการซื้อหรือเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
 • ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก
 • นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 • ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ระเบียบและวิธีการปฏิบัติสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
 • นโยบายจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
 • นโยบายและพันธกิจด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน