นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือแนวทางการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและยังทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และได้สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณองค์กรไปยังพนักงานในองค์กร โดยการสื่อสารผ่านอีเมล์ Intranet Townhall รวมถึงกำหนดให้พนักงานในองค์กรทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ผ่านระบบ E-learning ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจ รับทราบและปฏิบัติได้ถูกต้อง โดยมีเนื้อหาที่สำคัญเช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณองค์กร การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น

เอกสาร

นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ

เอกสาร

 • ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
 • การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 • การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ
 • นโยบายบริหารความเสี่ยง
 • หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
 • นโยบายการซื้อหรือเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
 • ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก
 • นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 • ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ระเบียบและวิธีการปฏิบัติสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
 • ระเบียบปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับแรงงาน
 • นโยบายและพันธกิจด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน