นโยบายการกำกับ ดูแลกิจการ

ในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือแนวทางการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและยังทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และได้สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณองค์กรไปยังพนักงานในองค์กร โดยการสื่อสารผ่านอีเมล์ Intranet Townhall รวมถึงกำหนดให้พนักงานในองค์กรทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ผ่านระบบ E-learning ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจ รับทราบและปฏิบัติได้ถูกต้อง โดยมีเนื้อหาที่สำคัญเช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณองค์กร การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น

เอกสาร
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณองค์กร

นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ

เอกสาร
หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
จรรยาบรรณคู่ค้า
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด
นโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านภาษี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย
นโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล
นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
เอกสาร
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ
นโยบายบริหารความเสี่ยง
นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายการซื้อหรือเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก
นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ระเบียบและวิธีการปฏิบัติสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ระเบียบปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับแรงงาน
นโยบายและพันธกิจด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน