นายญนน์ โภคทรัพย์

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

  • ก่อนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 – 5 กันยายน 2562
  • บริษัทมหาชน : วันที่ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566):

  • ของตนเอง: 0.0068%
  • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Imperial College, University of London ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรม

  • Director Accreditation Program (DAP) 120/2558
  • Ethical Leadership Program (ELP) 21/2564
  • Directors Certification Program (DCP) 313/2564
  • IOD National Director Conference 2022 - Wisdom for Future: Harmonizing the Diverse Boards

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จํากัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

จํานวน 13 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน

2552 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
2554 – 2558 รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
2556 – 2559 กรรมการที่ปรึกษา Master Card Asia/Pacific Pte. Ltd.
2558 – 2559 กรรมการ มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
2558 – 2559 กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
2558 – 2559 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

2532-2549 รองประธานกรรมการและกรรมการ บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จํากัด กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจไอศกรีม ในกลุ่มยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิฟู้ดส์ ไทยแลนด์ จํากัด
2549-2550 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจและปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์