From Ambitions to Actions

Computer for Kids คอมเพื่อน้อง สู่การศึกษาที่ไม่สิ้นสุด โรงเรียนบ้านฉลอง จ.ภูเก็ต
Computer for Kids คอมเพื่อน้อง สู่การศึกษาที่ไม่สิ้นสุด โรงเรียนบ้านฉลอง จ.ภูเก็ต
อ่านเพิ่มเติม
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม เพื่อความมั่งคงในชีวิตอย่างยั่งยืน
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม เพื่อความมั่งคงในชีวิตอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
ยกระดับการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โรงเรียนบ้านตากแดด จ.พังงา
ยกระดับการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โรงเรียนบ้านตากแดด จ.พังงา
อ่านเพิ่มเติม
จริงใจ มาหา...นคร สัมผัสผลิตผลจากใจชุมชนทั่วไทย สู่ใจกลางกรุง
จริงใจ มาหา...นคร สัมผัสผลิตผลจากใจชุมชนทั่วไทย สู่ใจกลางกรุง
อ่านเพิ่มเติม
จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต
จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต
อ่านเพิ่มเติม
อนุรักษ์มรดกพื้นบ้านผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพชุมชน
อนุรักษ์มรดกพื้นบ้านผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพชุมชน
อ่านเพิ่มเติม
มุ่งสืบสานวัฒนธรรม ‘ผ้าทอนาหมื่นศรี’
มุ่งสืบสานวัฒนธรรม ‘ผ้าทอนาหมื่นศรี’
อ่านเพิ่มเติม
ทำด้วยมือ ส่งต่อด้วยใจ “Central Let’s Celebrate 2023”
ทำด้วยมือ ส่งต่อด้วยใจ “Central Let’s Celebrate 2023”
อ่านเพิ่มเติม
‘Gift to Gifted เด็กเก่ง แจ้งเกิด’
‘Gift to Gifted เด็กเก่ง แจ้งเกิด’
อ่านเพิ่มเติม
การสร้างอาชีพและส่งเสริมศักยภาพคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การสร้างอาชีพและส่งเสริมศักยภาพคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
อ่านเพิ่มเติม