งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (แก้ไข)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
งบการเงิน
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (สอบทานแล้ว)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563