ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-3)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การแต่งตั้งกรรมการ
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การเข้าซื้อกิจการของบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดเพื่อเพิกถอน หลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แก้ไข Template)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การเข้าซื้อกิจการของบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (เพิ่ม Template)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การเข้าซื้อกิจการของบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย