ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
15 กันยายน 2563

การเข้าซื้อกิจการของบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดเพื่อเพิกถอน หลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แก้ไข Template)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
15 กันยายน 2563

การเข้าซื้อกิจการของบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (เพิ่ม Template)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
14 กันยายน 2563

การเข้าซื้อกิจการของบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
08 กันยายน 2563

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
02 กันยายน 2563

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
26 สิงหาคม 2563

แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
26 สิงหาคม 2563

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
17 สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไขความเห็นผู้สอบบัญชี)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
14 สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
14 สิงหาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

งบการเงิน
14 สิงหาคม 2563

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
29 กรกฎาคม 2563

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (แก้ไข)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
29 กรกฎาคม 2563

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
20 กรกฎาคม 2563

เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
25 มิถุนายน 2563

การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
28 พฤษภาคม 2563

การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
27 พฤษภาคม 2563

การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
15 พฤษภาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
15 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

งบการเงิน
15 พฤษภาคม 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)