ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
วันหยุดสำนักงานตามประเพณี ประจำปี 2567
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
แจ้งต่ออายุโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employment Investment Program: EJIP)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2566 เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่