ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
23 เมษายน 2564

แต่งตั้งรองประธานกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
23 เมษายน 2564

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
23 มีนาคม 2564

เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
01 มีนาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
01 มีนาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน
01 มีนาคม 2564

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
01 มีนาคม 2564

การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
05 กุมภาพันธ์ 2564

การยื่นแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
30 ธันวาคม 2563

การยื่นแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ข)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
28 ธันวาคม 2563

การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) (แก้ไขครั้งที่ 1)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
22 ธันวาคม 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
14 ธันวาคม 2563

วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
01 ธันวาคม 2563

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
26 พฤศจิกายน 2563

การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
17 พฤศจิกายน 2563

การยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-3)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
12 พฤศจิกายน 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
12 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน
12 พฤศจิกายน 2563

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
12 พฤศจิกายน 2563

การแต่งตั้งกรรมการ

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
02 พฤศจิกายน 2563

การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ