ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
งบการเงิน
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (สอบทานแล้ว)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การสิ้นสุดระยะเวลาการจัดหาหุ้นส่วนเกิน
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
กำหนดวันสิ้นสุดการซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินของ CRC