ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
ชี้แจงข่าวที่ปรากฎในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การเข้าซื้อหุ้น Porto Worldwide Limited ซึ่งลงทุนในธุรกิจ Grab ในประเทศไทย
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
วันหยุดสำนักงานตามประเพณี ประจำปี 2565
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564