เซ็นทรัล รีเทล ผู้นําธุรกิจค้าปลีกระดับโลกของไทย ได้มุ่งมั่น ดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างรุดหน้า ตั้งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มี การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สู่ทิศทางธุรกิจ “The Next Frontier of Growth” กับบริบทที่สร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อ ขับเคลื่อนธุรกิจร่วมไปกับทุกภาคส่วนให้แข็งแกร่งและเติบโต ไปในทิศทางเดียวกับบนมิติของ ESG อันได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ที่ได้ถูกหลอมรวมเข้าไปในหลักการบริหารและจัดการธุรกิจ อย่างกลมกลืน ซึ่งเป็นกลยุทธ์และหลักการที่บริษัทฯให้ความสําคัญและยึดถือมาโดยตลอด

ผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจบนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง การสร้าง Mindset ที่แข็งแกร่งในการตระหนักถึงผลกระทบ ต่อมิติรอบด้าน ไปจนถึงการวางกลยุทธ์ในการส่งเสริมและ ริเริ่มแนวทางการทำงานต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อความยั่งยืน ในทุกกระบวนการทํางาน ภายใต้กลยุทธ์ CRC ReNEW กําหนด เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 โดยในปีที่ผ่านมา CRC ได้มุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก จากการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาของ ห้างสรรพสินค้ากว่า 80 สาขา และการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในระบบการขนส่งสินค้า รวมถึงการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) เพื่ออํานวยความสะดวกและส่งเสริม การใช้รถ EV ให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ยังให้ความสําคัญอย่างยิ่ง กับการบริหารวัดการขยะ ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ หมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านโครงการ Journey to Zero ที่ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ด้วยการติดตั้งเครื่องย่อยขยะอาหาร เพื่อเปลี่ยนขยะอาหารไปเป็นปุ๋ยหมักและ ก๊าซชีวภาพ นำวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านการ Upcycling เพื่อลดปริมาณขยะและสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมไปถึง ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงบวกของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในด้านสังคม บริษัทฯ ให้ความสําคัญเรื่องของความเท่าเทียม โดยมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในด้านต่างๆ มุ่งเน้นการสร้างและกระจาย รายได้ให้กับชุมชนต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ กลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจที่จะพัฒนาทุกชุมชนที่เรา ดําเนินธุรกิจให้พัฒนาอย่างยั่งยืนไปพร้อม ๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ให้มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตนได้และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ภายใต้ความมุ่งมั่นนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรที่ สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเด่น เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการระดับดีเด่น เป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในด้านธรรมาภิบาล บริษัทฯ ให้คุณค่ากับมิติของการบริหารจัดการ และการกํากับดูแลกิจการที่ดี สิ่งสําคัญที่บริษัทฯ ปฏิบัติเสมอมา คือ การดําเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีมาตรการการต่อต้านและบทลงโทษผู้กระทําผิดทุจริตคอร์รัปชันอย่างแข็งขัน เพื่อคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มอบให้แก่บริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองในฐานะ สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) และได้รับรางวัลด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประจําปี 2565 ได้แก่ คะแนนการประเมินในระดับ "ดีเลิศ" หรือ "5 ดาว" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 10,000 ล้านบาทขึ้นไป จากโครงการสํารวจการกํากับ ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report: CGR) และรางวัล ASEAN CG Scorecard ประเภท ASEAN Asset Class PLCs ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียน ที่ได้คะแนนตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป จากโครงการประเมิน การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน (ASEAN Corporate Governance Scorecard) ประจําปี 2564 ซึ่งประกาศรางวัลเมื่อปลายปี 2565 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคง มุ่งมั่นเดินหน้าบริหารจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจ เข้ามาท้าทายตามสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไป เพื่อปกป้องประโยชน์ สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ด้วยแนวทางและหลักการการดําเนินงานที่มุ่งเน้นการพัฒนา อย่างยั่งยืนมาโดยตลอด ทําให้เช็นทรัล รีเทล ได้รับเลือก ให้เป็นสมาชิก DJSI ในกลุ่ม Emerging Markets ซึ่งถือเป็น การต่อยอดความสำเร็จในการเป็นองค์กรต้นแบบค้าปลีกของไทยรายแรกด้าน Green & Sustainable Retail ภายใต้การดําเนินงาน อย่างสมดุลทั้ง 3 มิติได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (ESG) และกลยุทธ์ CRC ReNEW เพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ในปี 2593 ผ่านการ ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร และ Mindset ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้กับพนักงานทุกระดับ

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ถือเป็นบริบทอันสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ภายใต้การบูรณาการองค์รวมของกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการเติบโตไปพร้อมกันกับทุกภาคส่วน