การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

เซ็นทรัล รีเทล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่อง ในบริบทเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือโอกาสทางธุรกิจ และเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งตามทิศทางการดำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับองค์กร รวมถึงการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค

แนวทางบริหารจัดการ

เซ็นทรัล รีเทล กำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานตามกลยุทธ์การมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-centric) ผ่าน Omnichannel นอกจากนี้ ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน เซ็นทรัล รีเทล ทำการวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็นของพนักงานต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร จึงมีการกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของหลักสูตรอย่างชัดเจนเพื่อประเมินประสิทธิภาพและคุณค่าที่ถูกสร้างขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลด้านการฝึกอบรม เพื่อนำข้อมูลทางสถิติมาใช้ในการเสริมศักยภาพพนักงานต่อไปในอนาคต

ส่งเสริมการพัฒนา ด้วยการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการฝึกอบรม ให้แก่พนักงานทุกระดับ
ประเมินความจำเป็น ในการพัฒนา
สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน
นโยบายการพัฒนาบุคลากร

กรอบการพัฒนาศักยภาพพนักงาน

การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง

การส่งเสริมทักษะให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ เซ็นทรัล รีเทล จึงจัดโครงการ Future Skill – Data Intelligence สำหรับพนักงานที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกว่าเป็นพนักงานที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ Data Management เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารข้อมูลและต่อยอดการพัฒนา Omnichannel ขับเคลื่อนการเติบโตแบบก้าวกระโดด สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ Omnichannel ผ่านหลักสูตรที่ประกอบด้วยการเรียนรู้เชิงทฤษฎีและปฏิบัติ

การพัฒนาพนักงานด้านการเป็นผู้นำ

การเสริมสร้างความเป็นผู้นำและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทีมเป็นทักษะสำคัญของผู้นำองค์กร เซ็นทรัล รีเทล จึงจัดโครงการพัฒนาพนักงานด้านการเป็นผู้นำ People Manager Program ให้กับพนักงานในระดับผู้จัดการให้มีทักษะการบริหารจัดการทีมงานและพัฒนาศักยภาพของพนักงานภายใต้ความดูแล เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีให้กับพนักงาน เพิ่มขีดความสามารถและต่อยอดศักยภาพที่มีอยู่แล้ว ลดอัตราการลาออกของพนักงาน และรักษาพนักงานที่โดดเด่นไว้กับองค์กร

การพัฒนาพนักงานด้าน Omnichannel (Omnichannel Development)

Omnichannel เป็นกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจของ เซ็นทรัล รีเทล จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ด้าน Omnichannel ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่หลากหลายของแต่ละกลุ่มธุรกิจ เซ็นทรัล รีเทล จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานด้าน Omnichannel ได้แก่ New Sales Channel Project ที่มีจุดประสงค์หลักในการฝึกฝนให้พนักงานฝ่ายขายเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าที่ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม Omnichannel และเรียนรู้วิธีการค้าปลีกผ่านช่องทางที่หลากหลาย รวมถึงการอบรมเกี่ยวกับจุดเด่นและข้อจำกัดของช่องทางค้าปลีกแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นแชทและช็อป เฟซบุ๊กไลฟ์ และการขายผ่านโทรศัพท์

ผลการดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน
2,133
บาท/คน
พนักงานที่รับการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อวางแผนการพัฒนา
100%

เรื่องราวของเรา