การบริหารจัดการความเสี่ยงและ การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือวิกฤต

การบริหารและจัดการความเสี่ยงเป็นรากฐานสำคัญในการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนท่ามกลางสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงหลากหลายประเภท อาทิ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี เซ็นทรัล รีเทลมีแนวทางการจัดอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture) ภายในทุกระดับขององค์กร กำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง ตลอดจนการส่งเสริมเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของเซ็นทรัล รีเทล

แนวทางบริหารจัดการ

เซ็นทรัล รีเทลมุ่งบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลและข้อกฎหมายผ่านการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง อีกทั้งได้บูรณาการให้เกิดการพิจารณาด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เข้าร่วมกับการพัฒนากลยุทธ์ การกำหนดทิศทางวัตถุประสงค์ และการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งมีกระบวนการประเมินผลศักยภาพด้านการจัดการความเสี่ยงทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลัก 5 ประการ อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคุณค่าเชิงบวกจากการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่องค์กรดังต่อไปนี้

นโยบายบริหารความเสี่ยง
การกํากับดูแล และวัฒนธรรม
  • จัดทําโครงสร้างและกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการจัดการความเสี่ยง
  • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ตระหนักถึงความเสี่ยง
กลยุทธ์ และ การกําหนดวัตถุประสงค์
  • วางแผนกลยุทธ์ที่บูรณาการด้านความเสี่ยง
  • พัฒนากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้
ผลการปฏิบัติงาน
  • กําหนดและประเมินระดับความเสี่ยง
  • จัดลําดับความสําคัญของผลกระทบและโอกาส
การสอบทาน และการแก้ไขปรับปรุง
  • ตรวจสอบผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  • ทบทวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อแก้ไขและปรับปรุง
สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน
  • ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารความเสี่ยง
  • จัดทําการสื่อสาร และรายงานเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างเหมาะสม
การบริหารจัดการความเสี่ยง

วัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เซ็นทรัล รีเทลมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยเริ่มจากการสร้างความตระหนักผ่านการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่พนักงานทุกระดับ ครอบคลุมประเด็นความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อชี้ให้เห็นถึงผลกระทบโดยตรงกับพนักงาน ทั้งนี้เซ็นทรัล รีเทลได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการจัดการความเสี่ยงให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการติดตามผลการดำเนินงานในทุกเดือน และประเมินสมรรถนะในทุกปี นอกจากนี้ เซ็นทรัล รีเทลได้กำหนดช่องทางการรายงานความเสี่ยงให้แก่พนักงาน และได้บูรณาการการประเมินความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการออกแบบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

การฝึกอบรบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

เซ็นทรัล รีเทลมีการจัดฝึกอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นประจำเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในด้านการบริหารความเสี่ยง

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

เซ็นทรัล รีเทลให้ความสำคัญกับการรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการรับรู้อันตราย โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกระดับ บริษัทจึงจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยผ่านช่องทางออนไลน์และแบบตัวต่อตัว โดยหลักสูตรการฝึกอบรมนี้เน้นที่การป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด ประกอบด้วย 1) การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน 2) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงานทั่วไปและพนักงานใหม่ 3) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ 4) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และ 5) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร