คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

กฎบัตร
กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กฎบัตรของประธานกรรมการอิสระ