การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์และแบรนด์

เซ็นทรัล รีเทล มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการมอบประสบการณ์พิเศษให้กับลูกค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพและดีที่สุด เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นและตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าทุกกลุ่ม ผ่านการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์และแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องบนทุกช่องทางการให้บริการของเซ็นทรัล รีเทล

เป้าหมาย

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

95%

ภายในปี 2573

แนวทางบริหารจัดการ

เซ็นทรัล รีเทลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารจัดการลููกค้าสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพผ่านระบบการรวบรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่ครอบคลุมหลากหลายช่องทาง ตามกลยุทธ์ Omnichannel แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า อีกทั้งยังมีการตรวจสอบและรับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่านการจัดทำ Customer Satisfaction Survey อีกด้วย

ในการบริหารจัดการแบรนด์ บริษัทได้ดำเนินงานที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ตามกลยุทธ์ Omnichannel เพื่อสร้างจุดแข็งของแบรนด์และสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น สื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ บทความ ภาพยนตร์ และบทเพลง เป็นต้น และได้มีการบูรณาการประเด็นด้านความยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ผ่านการสื่อสารถึงโครงการและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของเซ็นทรัล รีเทลและการเพิ่มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในปัจจุุบันที่ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านความยั่งยืนมากขึ้น

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

ผลการดำเนินงาน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ในปี 2565
89%
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (%)
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า 87% 88% 89% 89%

เซ็นทรัล รีเทล ออมนิแชแนล

เราไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อตามให้ทันความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นออกแบบประสบการณ์ช้อปปิ้งให้สอดคล้องกับชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไปในทุกๆ ช่องทาง เชื่อมต่อร้านค้าจริงกับโลกออนไลน์เพื่อให้การจับจ่ายเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายที่สุด