ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 (แก้ไข)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การแต่งตั้งกรรมการอิสระ
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การไม่เข้าลงทุนใน Selfridges Group
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
ข่าวเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ Selfridges Group โดยผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การแต่งตั้งกรรมการ และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน