ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท บริษัท เอ็มพี ซินเนอร์จี จำกัด
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การจัดตั้งบริษัท Central Retail Investment Limited
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จำกัด
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การเข้าลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นเพื่อจัดตั้งบริษัท กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี จำกัด
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น