ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ การขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ (CFW)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
วันหยุดสำนักงานตามประเพณี ประจำปี 2566
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระ
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565