ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
15 พฤษภาคม 2563

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (สอบทานแล้ว)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
31 มีนาคม 2563

เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
17 มีนาคม 2563

การสิ้นสุดระยะเวลาการจัดหาหุ้นส่วนเกิน

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
17 มีนาคม 2563

กำหนดวันสิ้นสุดการซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินของ CRC

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
27 กุมภาพันธ์ 2563

การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
27 กุมภาพันธ์ 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
27 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

งบการเงิน
27 กุมภาพันธ์ 2563

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
19 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินของ "CRC"

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
19 กุมภาพันธ์ 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
19 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
19 กุมภาพันธ์ 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

งบการเงิน
19 กุมภาพันธ์ 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
19 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

งบการเงิน
19 กุมภาพันธ์ 2563

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
19 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปข้อสนเทศ

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
19 กุมภาพันธ์ 2563

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ CRC เริ่มซื้อขายวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563