ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การโอนกิจการของบริษัทย่อย
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
ชี้แจงข่าวที่ปรากฎในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข)
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
ชี้แจงข่าวที่ปรากฎในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566